PSZOK jest czynny w czwartek,  piątek (dni robocze) w godzinach 8:00 do 15:00

Odpady Komunalne dostarczane na PSZOK przyjmowane są z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjęcie odpadów komunalnych zebranych selektywnie w PSZOK będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby oddającej odpady oraz dowodu wpłaty, potwierdzenia dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami.

W PSZOK bezpłatnie przyjmowane są:

 • przeterminowane leki i chemikalia – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • zużyte opony w ilości nie większej niż 4 szt./rok
 • odpady remontowo – budowlane w ilości nie większej niż 2,2 m3/rok lub 20 worków o pojemności 120 l/rok.

Stawki opłat za odpady przekazywane na PSZOK powyżej limitów wynoszą odpowiednio:

 • odpady wielkogabarytowe – 15 zł/m3
 • odpady remontowo – budowlane 200 zł/ m3
 • opony – 10 zł/ szt.

Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. Transport odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W PSZOK nie są  przyjmowane:

 • niesegregowane odpady komunalne odbierane bezpośrednio od mieszkańców,
 • segregowane frakcje odpadów odbierane bezpośrednio od mieszkańców,
 • odpady zawierające azbest, smołę, papę,
 • opony samochodów ciężarowych,
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 • odpady nieprawidłowo zabezpieczone, zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów.

Opony od samochodów ciężarowych oraz odpady zawierające smołę, papę, azbest właściciel przekazuje na własny koszt przedsiębiorcy prowadzącemu działalność
w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Odpady wielkogabarytowe to odpady, których rozmiary wykraczają poza przyjęte standardy odpadów komunalnych. Będą to zatem przedmioty, które ze względu na swoje rozmiary i wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci. Są to:

 • meble,
 • materace,
 • dywany,
 • wózki dziecięce,
 • suszarki na pranie,
 • deski do prasowania,
 • rowery,
 • duże zabawki.

Odpady budowlane powstają podczas prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych. Zaliczamy do nich :

 • gruz: betonowy, ceglany i ceramiczny,
 • usunięte tynki, tapety, okleiny, folie,
 • gips, cement, płyty kartonowo – gipsowe,
 • resztki chemii budowlanej, kleju, farby i wiaderka po tych produktach,
 • panele, metal, papier (worki po materiałach budowlanych), tektura,
 • odpady drewna budowlanego, elementy futryn drzwi i okien,
 • profile, rury.