Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczy usługę transportową w zakresie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy piątek po uprzednim zamówieniu usługi:

 • telefonicznie: 18 414 38 31,
 • e-mailem: mzgkim@piwniczna.pl

Stawka opłaty za usługę transportową ponoszona przez właścicieli nieruchomości wynosi:

 • 3,60 zł/km (brutto),
 • 20 zł (brutto) załadunek za każde 0,5 godz.

Do ceny usługi należy doliczyć koszt przyjęcia odpadów na PSZOK.

W PSZOK bezpłatnie przyjmowane są:

 • przeterminowane leki i chemikalia – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • zużyte opony w ilości nie większej niż 4 szt./rok,
 • odpady remontowo – budowlane w ilości nie większej niż 2,2 m3/rok lub 20 worków o pojemności 120 l/rok.

Stawki opłat za odpady przekazywane na PSZOK powyżej limitów wynoszą odpowiednio:

 • odpady wielkogabarytowe – 15 zł/m3
 • odpady remontowo – budowlane 200 zł/m3– opony – 10 zł/szt.

Po wykonaniu usługi zostanie naliczone obciążenie zgodnie z obowiązującym cennikiem MZGKiM.