Głównym przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest:

 • utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy,
 • usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 • urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
 • realizacja robót remontowo – budowlanych,
 • administrowanie budynkami i mieszkaniami komunalnymi,
 • utrzymanie i remonty gminnych budynków, lokali, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • prowadzenie remontów oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników,
 • oznakowanie pionowe i poziome dróg miejskich i gminnych,
 • zimowe utrzymanie dróg,
 • prowadzenie zbiorowej gospodarki ściekowej,
 • prowadzenie gospodarki zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • świadczenie innych usług komunalnych.

Ponadto Zakład świadczy usługi w zakresie:

 • wywozu nieczystości płynnych,
 • wynajmu kontenerów oraz usługi transportowej w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,
 • dowozu wody.