Poniżej przedstawiamy kolejne etapy w procesie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:

ETAP 1

Warunki techniczne podłączenia do sieci

Warunki techniczne są dokumentem określającym zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  Warunki techniczne podłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

W celu otrzymania warunków technicznych należy złożyć do MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju odpowiedni wniosek:

Wniosek o wydanie warunków technicznych –  pobierz

Gotowe warunki techniczne są odsyłane na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

Do wniosku o wydanie warunków technicznych należy dołączyć:
• plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odpowiednio w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju wydaje warunki techniczne lub informację o ich braku w terminie 21 dni dla budynków jednorodzinnych lub 45 dni dla pozostałych od daty złożenia wniosku.

ETAP 2

Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz z uzgodnieniem

Dokumentacja techniczna (nazywana również projektem technicznym) określa wszystkie kwestie techniczne związane z wykonaniem podłączenia i jest podstawą do wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Kompletna dokumentacja techniczna (nazywana również projektem technicznym) winna zostać przedłożona MZGKIM w Piwnicznej-Zdroju celem jej uzgodnienia. Jest to warunek konieczny przed przystąpieniem do budowy przyłącza. Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza jest ważne przez okres 2 lat od daty jego wykonania.

ETAP 3

Wykonanie i odbiór techniczny przyłącza

Po spełnieniu wymagań prawnych Inwestor może przystąpić do wykonania przyłączenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Należy zgłosić pisemnie/telefonicznie zamiar realizacji przyłącza do MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju. Inwestor wykonuje instalacje wewnętrzne i przyłączenie do sieci wodociągowej na własny koszt.

Odbiór techniczny dokonywany jest w stanie odkrytym, tzn. przed zasypaniem wykopów.
Przed rozpoczęciem robót należy złożyć do MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza, wraz z podaniem planowanego terminu wykonania przyłącza i gotowości jego odbioru w stanie odkrytym. w dniu przystąpienia do prac budowlanych należy ponownie potwierdzić telefonicznie gotowość do odbioru technicznego przyłącza w stanie odkrytym.
Po zakończeniu budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej dokonywany jest jego odbiór techniczny. Odbiór odbywa się przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (odbiorcy usług i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Po pozytywnym odbiorze spisany zostanie protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest dla Państwa podstawą zawarcia w ciągu 14 dni umowy z MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju przypomina, że przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne w trakcie jego eksploatacji cały czas pozostaje w Państwa posiadaniu i jesteście Państwo odpowiedzialni za jego bieżącą eksploatację oraz wszelkie prace remontowe.

ETAP 4

Podpisanie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Umowa na zaopatrzenie w wodę jest podstawą do montażu głównego układu pomiarowego (tzw. wodomierza głównego).
Umowa jest podstawą prawną do korzystania z naszych usług, dlatego do jej podpisania powinny się stawić wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do przedmiotu umowy lub odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania osób nieobecnych.

W celu podpisania umowy należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/ lub odprowadzania ścieków (kliknij tutaj, aby pobrać wniosek) wraz z wymaganymi dokumentami. Pobór wody z urządzeń wodociągowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju bez zawarcia pisemnej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą jest nielegalny i podlega karze grzywny. Przygotowana umowa przesłana zostaje na podany we wniosku adres korespondencji, z prośbą o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza do siedziby Zakładu.

ETAP 5

Montaż głównego układu pomiarowego

Ostatnim etapem podłączania się do sieci wodociągowej jest montaż głównego układu pomiarowego (tj. wodomierza głównego). Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług.

Po dokonaniu montażu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego i jego zaplombowaniu zostaje spisany protokół montażu wodomierza.