Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

MZGKiM

MZGKiM

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjno – prawną Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój. Do podstawowych zadań MZGKiM należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości ulic, chodników, dróg gminnych, zieleni miejskiej, obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarka odpadami komunalnymi. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został powołany jako zakład budżetowy 1 lipca 1991 roku Uchwałą nr XIV/86/91 Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój z dnia 25 czerwca 1991 roku. Statut Zakładu ustanowiono Uchwałą nr IX/85/03 Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój z dnia 27 czerwca 2003r.

mzgkim

Dane do faktury i płatności

Dane do płatności za faktury wystawione przez MZGKiM

Nazwa odbiorcy:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju

Nr rachunku: 67 8813000420010000 1270 0001
Bank: Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju

W tytule płatności należy podać numer faktury i numer kontrahenta.

Dane do wystawiania faktur, których płatnikiem jest MZGKiM

Nabywca: Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
ul. Rynek 20
33-350 Piwniczna –Zdrój
NIP 734 354 39 04

Odbiorca: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej –Zdroju
ul. Krakowska 26
33-350 Piwniczna – Zdrój

Na fakturze muszą znaleźć się dane zarówno Nabywcy jak i Odbiorcy. Dane Odbiorcy mogą być umieszczone np. „w uwagach”.

Dane teleadresowe


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju
ul. Krakowska 26
33-350 Piwniczna – Zdrój


email: mzgkim@piwniczna.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /MZGKiMPiwniczna/SkrytkaESP


NIP: 7340014743
REGON: 000154944
BDO: 000017217


Sekretariat: 18 414 38 31
Wywóz nieczystości stałych i płynnych: 18 414 38 31
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 18 414 38 31
Odczyty wodomierzy: 18 414 38 37
Dział rozliczeń: 18 414 38 37
Awarie sieci: 18 414 38 39
Przyłącze wodociągowo – kanalizacyjne: 18 414 38 39
Księgowość: 18 414 38 34
Kasa: 18 414 38 35
Fax: 18 446 54 16

Deklaracja dostępności
Działalność

Głównym przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest:

 • utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy,
 • usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 • urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
 • realizacja robót remontowo – budowlanych,
 • administrowanie budynkami i mieszkaniami komunalnymi,
 • utrzymanie i remonty gminnych budynków, lokali, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • prowadzenie remontów oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników,
 • oznakowanie pionowe i poziome dróg miejskich i gminnych,
 • zimowe utrzymanie dróg,
 • prowadzenie zbiorowej gospodarki ściekowej,
 • prowadzenie gospodarki zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • świadczenie innych usług komunalnych.

Ponadto Zakład świadczy usługi w zakresie:

 • wywozu nieczystości płynnych,
 • wynajmu kontenerów oraz usługi transportowej w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,
 • dowozu wody.
Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
  z siedzibą w Piwnicznej (34- 350), ul. Rynek 20 NIP 734-354-39-04 – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dalej: MZGKiM) z siedzibą w Piwnicznej – Zdroju, przy ul. Krakowskiej 26.
 2.  Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Andrzej Włodarczyk. Kontakt z IOD możliwy jest przez e-mail: inspektor@odo.info.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji zawartych z Administratorem umów, złożonych zleceń na świadczone przez MZGKiM usługi i w celu realizacji innych zadań związanych z prowadzoną przez Zakład działalnością,
  • wykonania ciążących na MZGKiM obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie realizacji działań podatkowo – rachunkowych, wystawiania i przechowywania faktur
   i dokumentów księgowych, rozliczania i windykacji należności,
  • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi i reklamacje, przygotowania i wydania odpowiednich dokumentów na żądanie wnioskodawcy, podjęcia interwencji,
  • w celach ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych,
  • w celu archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Zakładzie wynikającej z przepisów
   o archiwizacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • RODO art. 6 ust. 1 b) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • RODO art. 6 ust. 1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • innych przepisów prawa (np. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo podatkowe, przepisy o rachunkowości) oraz zawartych umów.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 4. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonego celu, dla którego dane miały być przetwarzane.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wykonującym zadania publiczne, w tym organom ochrony prawnej i organom samorządu terytorialnego, podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane w zakresie i celach oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Urząd Skarbowy, ZUS –
  w przypadku podpisania umowy cywilnoprawnej). Dodatkowo odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, którym na podstawie umowy Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym podmioty zajmujące się usuwaniem awarii oraz świadczące usługi informatyczne i serwisowe, firmy specjalizujące się
  w dochodzeniu roszczeń, podmioty prowadzące działalność pocztową, banki, podmioty właściwe do rozpatrzenia sprawy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, okres niezbędny do dochodzenia roszczeń z zawartej umowy, okres przechowywania dokumentów
  w celach archiwizacyjnych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
  a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
Skip to content