Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

Group: wodkan

Akty prawne

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Jakość wody

Woda z wodociągów podlega regularnym i szczegółowym kontrolom. Spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia, jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Jakość analizowana jest osobno dla każdego wodociągu. Wyniki badań niezwłocznie przekazywane są do wiadomości Sanepidu. W przypadku wystąpienia przekroczeń norm Sanepid może wstrzymać dostawy wody. W załącznikach znajdują się aktualne oceny jakości wody…

Przyłączenie do sieci

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy w procesie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej: ETAP 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci Warunki techniczne są dokumentem określającym zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  Warunki techniczne podłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania. W celu otrzymania warunków technicznych…

Odczyt wodomierza

  W przypadku braku możliwości odczytania wodomierza przez pracownika MZGKiM w Piwnicznej – Zdroju należy zgłosić stan licznika do Zakładu.Wpisując stan wodomierzy, należy wpisać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony licznika. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.Stan wodomierza wraz z nazwiskiem i dokładnym adresem prosimy wysłać na adres: e-mail: odczyty@piwniczna.pl bądź zgłosić telefonicznie 018 414…

Skip to content