Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

Group: mzgkim

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Miasto i Gmina…

Dane do faktury i płatności

Dane do płatności za faktury wystawione przez MZGKiM Nazwa odbiorcy: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju Nr rachunku: 67 8813000420010000 1270 0001 Bank: Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju W tytule płatności należy podać numer faktury i numer kontrahenta. Dane do wystawiania faktur, których płatnikiem jest MZGKiM Nabywca: Miasto i Gmina…

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju ul. Krakowska 26 33-350 Piwniczna – Zdrój email: mzgkim@piwniczna.pl elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /MZGKiMPiwniczna/SkrytkaESP NIP: 7340014743 REGON: 000154944 BDO: 000017217 Sekretariat: 18 414 38 31 Wywóz nieczystości stałych i płynnych: 18 414 38 31 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 18 414 38 31 Odczyty wodomierzy:…

Działalność

Głównym przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, realizacja robót remontowo – budowlanych, administrowanie budynkami i mieszkaniami komunalnymi, utrzymanie i remonty gminnych budynków, lokali, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, prowadzenie remontów oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników, oznakowanie pionowe…

Skip to content